درباره ما
ابوالفضل زیارت بان
ابوالفضل زیارت بان
Founder
فرشید خاوری
فرشید خاوری
Head of the Back team
رضوان سیفی
رضوان سیفی
Website and Social Media Expert
محمدرضا علیراد
محمدرضا علیراد
Front-End Programmer
ساناز یساقی
ساناز یساقی
Product Expert
فرهاد عبدلی
فرهاد عبدلی
Back-End Programmer
حامد دودانگی
حامد دودانگی
Mobile Programmer
محمد حسین مهاجر مازندرانی
محمد حسین مهاجر مازندرانی
Back-End Programmer
پرستو کلهری
پرستو کلهری
Digital Marketer
سینا شعبانی
سینا شعبانی
Mobile Programmer
مهلا خلیلی
مهلا خلیلی
Front-End Programmer
بابک موحدی نیا
بابک موحدی نیا
Front-End Intern
نقشه آدرس مکان شرکت یار