درباره ما
ابوالفضل زیارت بان
ابوالفضل زیارت بان
Founder
محمد حسین معیری
محمد حسین معیری
Front-End Programmer
فرشید خاوری
فرشید خاوری
Back-End Programmer
الناز مهاجر
الناز مهاجر
UI & UX Designer
رضوان سیفی
رضوان سیفی
Website and Social Media Expert
امیر حسینی
امیر محمد حسینی نسب
Mobile Programmer
فاطمه تاجیک
فاطمه تاجیک
Content Production Expert
محمدرضا علیراد
محمدرضا علیراد
Front-End Programmer
ساناز یساقی
ساناز یساقی
Product Expert
بهزاد شبانی فرد
بهزاد شبانی فرد
Mobile Programmer
نقشه آدرس مکان شرکت یار