درباره ما
ابوالفضل زیارت بان
ابوالفضل زیارت بان
Founder
محمد حسین معیری
محمد حسین معیری
Front-End Programmer
فرشید خاوری
فرشید خاوری
Back-End Programmer
الناز مهاجر
الناز مهاجر
UI & UX Designer
هانیه جعفری
هانیه جعفری
SEO and Content Expert
رضوان سیفی
رضوان سیفی
Website and Social Media Expert
امیر حسینی
امیر محمد حسینی نسب
Mobile Programmer
فاطمه تاجیک
فاطمه تاجیک
Content Production Expert
محمدرضا علیراد
محمدرضا علیراد
Front-End Programmer
بهزاد شبانی فرد
بهزاد شبانی فرد
Mobile Programmer
نقشه آدرس مکان شرکت یار